Papa Cicciu

Fumu biancu e li campani hannu sunatu,

cu dicunu ca Papa Cicciu ndannu rricalatu.

 

Se nfacciatu allu balconi cu viti ci ncera,

e a tutti ritendu nde dittu: bona sera.

 

L’Europa tardi se azata puru sta matina,

e se vistu casa chena t’America Latina.

 

Cristofuru Colombo ti l’America è turnatu,

e lu Vangelu cu la caravella andretu de purtatu.

 

A dai li ricchini ti li recchi sannu llivatu

mentre nui ndilamu misi puru ntra lu nasu

 

Papa Cicciu llevindi ti nnanzi li uecchi sti veli,

e ripartimu da Padre nuestru che sei nei cieli.

 

Pasqua 2013                           Aldo Indini

 

 

                   PAPA FRANCESCO

 

Fumo bianco e le campane hanno suonato,

per dirci che Papa Francesco ci hanno regalato.

 

Se affacciato al balcone per vedere chi vi era,

ed a tutti sorridendo ha detto: buona sera.

 

L’Europa tardi si è alzata questa mattina,

ed ha visto casa piena di America Latina.

 

Cristoforo Colombo dall’America è ritornato,

ed il Vangelo con la caravella indietro ha riportato.

 

Li gli orecchini dalle orecchia si sono tolti,

mentre noi gli abbiamo messi anche nel naso.

 

Papa Francesco levaci davanti agli occhi questi veli,

e ripartiamo da Padre nostro che sei nei cieli.

 

Pasqua 2013                      Aldo Indini